Фінансовий облік-2

1. Сутність та облік складових власного капіталу.
2. Облік формування та змін статутного капіталу.
3. Методика обліку резервного капіталу.
4. Облік неоплаченого капіталу.
5. Формування та облік додаткового капіталу.
6. Облік вилученого капіталу.
7. Оцінка та облік поточних зобов’язань.
8. Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
9. Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.
10. Законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи.
11. Облік персоналу та використання робочого часу.
12. Склад фонду оплати праці.
13. Оплата понаднормових годин та роботи в нічний час.
14. Оплата святкових і неробочих днів.
15. Оплата праці при виготовленні продукції, що виявилася браком.
16. Порядок оплати простоїв.
17. Порядок роботи сумісників та оплата їх паці.
18. Порядок встановлення доплат за суміщення професій (посад).
19. Методика розрахунку суми заробітної плати та її облік.
20. Облік утримань із заробітної плати.
21. Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків єдиного соціального внеску.
22. Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами.
23. Облік розрахунків за податками і платежами фізичних осіб.
24. Облік податку на прибуток.
25. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань.
26. Методика обліку податку на додану вартість.
27. Облік податку з доходів фізичних осіб.
28. Критерії визнання, класифікація та оцінка зобов’язань.
29. Облік довгострокових кредитів банку.
30. Облік зобов’язань за випущеними облігаціями.
31. Облік довгострокової кредиторської заборгованості.
32. Визначення, класифікація та облік забезпечень.
33. Оцінка та облік забезпечень гарантійних зобов’язань.
34. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.
35. Методика обліку доходів, витрат і результатів надзвичайних подій.
36. Облік доходів майбутніх періодів.
37. Визнання, класифікація і методика обліку доходів.
38. Облік доходів і витрат операційної діяльності.
39. Облік доходів і витрат фінансової діяльності.
40. Облік формування доходів і витрат іншої звичайної діяльності.
41. Облік капіталізації фінансових витрат
42. Облік витрат за економічними елементами
43. Критерії визнання і облік витрат звітного періоду.
44. Методика обліку адміністративних та збутових витрат.
45. Методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства.
46. Облік використання прибутку підприємства.
47. Формування та облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
48.Відображення зобов’язань у фінансовій звітності.
49. Підготовка, подання та оприлюднення фінансової звітності.
50. Методика складання балансу.
51. Методика складання звіту про фінансові результати.
52. Методика складання звіту про власний капітал.
53. Методика складання звіту про рух грошових коштів.
54. Методика складання приміток до річної фінансової звітності.
55. Виправлення помилок , що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах.
56. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових 57.оцінках і обліковій політиці.
58. Формування звітності за сегментами діяльності.
59. Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобов’язання у фінансовій звітності.
60. Розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності.

Быстрый переход